Defterdar Yardimciligi Sinavi
İş ve Eleman Arama
Kamu ve Özel İş ilanları, İnsan Kaynakları, İş-Kur
Fırsatları kaçırmayın...
Ekoorganik
Ekonomik ve Organik Alışverişin Adresi!
Doğadan Gelen Sağlık
Konut Projeleri
Konut Emlak Gayrimenkul Ucuz Kredi Faizi Mortgage
Düşük Faizli Konut Kredisi
Anasayfa | Haberler | Hava Durumu | Açılış Sayfası Yap | Favorilere Ekle | Hakkımızda | Reklam | İletişim
T.C. Kimlik NoVergi Kimlik NoÖSYM SonuçlarıKPSSYGSLYSSSK Hizmet DökümüTaşıt VergisiTelefon Rehberi
 » Haberler Anasayfa
 » Güncel
 » Siyaset
 » Dünya
 » Ekonomi
 » Sınavlar ve ÖSYM
 » KPSS ve Memur Atamaları
 » Kamu İş İlanları
 » Memurlar
 » Adalet Bakanlığı
 » Bayındırlık ve İskan
 » Çalışma ve Sosyal Güvenlik
 » Çevre ve Orman Bakanlığı
 » Dışişleri Bakanlığı
 » Enerji ve Tabii Kaynaklar
 » İçişleri Bakanlığı
 » Kültür Bakanlığı
 » Maliye Bakanlığı
 » Milli Eğitim Bakanlığı
 » Milli Savunma Bakanlığı
 » Sağlık Bakanlığı
 » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 » Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
 » Turizm Bakanlığı
 » Ulaştırma Bakanlığı
 » Yerel Yönetimler
 » YÖK ve Üniversiteler
 » Türk Silahlı Kuvvetleri
 » Sivil Toplum Kuruluşları
 » Engelli Haberleri
 » Türk Cumhuriyetleri
 » Spor
 » Basın Yayın Kuruluşları
 » E-Devlet

Defterdar Yardimciligi Sinavi

Maliye Bakanlığı alıncan 15 Defterdar yardımcısı için 22 Mart tarihinde sınav düzenlenecek. Sınav başvuruları 25-29 Şubat tarihleri arasında yapılabilinecek


PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEFTERDAR YARDIMCILIĞI SINAV İLANII- Sınava Katılma Şartları :

Defterdar Yardımcılığı sınavına girecek personelin, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen;
1) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim veya Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,
2) Meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanların en az on yıl, Maliye Meslek Yüksek Okulu mezunu olanların ise en az onüç yıl hizmeti bulunmak,
3) Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Muhakemat Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Maliye Kursu Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Personel Müdürü veya Şube Müdürü unvanında en az üç yıl veya yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra muhasebe veya milli emlak denetmeni unvanında en az sekiz yıl çalışmış olmak,
4) Sicil raporu düzenlenen son üç yılın sicil notları olumlu ve ortalaması en az iyi derece olmak,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Hizmet süresinin hesabında, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreler dikkate alınacaktır.

II. Sınav Başarı Notu :

Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olmak şarttır.
Başarı notu, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

III-Atama Yapılacak Kadro Sayısı ve Yeri :

15 adet Defterdar Yardımcısı kadrosuna atama yapılacaktır.
Sınavda başarılı olanlar, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi gereğince öncelikle 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine atanacaklardır.

IV- Sınav Konuları :

1) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname
2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
3) Milli Emlak Mevzuatı
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5) Gelir Mevzuatı
6) 6245 sayılı Harcırah Kanunu
7) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
8) 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
9) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
11) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
12) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 4353 sayılı Kanun
13) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
14) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

V-Sınav Tarihi ve Yeri :

Yazılı Sınav 22/03/2008 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
VI-Sınav Başvurusu :
Sınav başvuruları merkezde, personelin görev yaptığı birimin personel şubesine, taşrada ise Defterdarlık Personel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvurular, 25/02/2008 - 29/02/2008>/b tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru formları, son başvuru tarihinden itibaren en geç üç iş günü (05/03/2008 tarihi mesai bitimine kadar) içinde elden veya postayla Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.
Sınava katılacak adayların, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları son başvuru tarihi (29/02/2008) itibarıyla taşımaları gerekmektedir.

VII- Sınav Sonuçlarının Duyurulması :

Yazılı sınav sonuçları, sınav bitim tarihini izleyen yirmi gün içinde Bakanlığımız ilan panosunda ve web sayfasında duyurulacak ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere Birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.
Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen yirmi gün içinde başlatılacak, sonucu ise sınav bitimini izleyen ilk iş günü içinde yukarıda belirtildiği şekilde duyurulacaktır.

VIII- Sınav Sonuçlarına İtiraz :

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonucu, itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

IX-Atama :

Sınavda başarılı olanların atamaları, başarı sırasına göre III üncü maddede belirtilen yerlere yapılacaktır.
Sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacak, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınacaktır.
Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecek, bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olanlar aynı düzey unvan için açılan ilk sınava katılamayacaklardır.
Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.
İlan olunur.

Maliye Bakanlığı; 25.02.2008
İlgili Haberler
Vergi Denetmen Yardimciligi Sinavi
30.09.2009
Gazi Üniversitesi Ögretim Elemani Alimi
04.08.2009
Sanayi ve Ticaret Bakanligi'nda Stajyer Kontrolörlük Sinavi
25.06.2009
Güngören Belediyesine’ne Özürlü Personel
30.07.2008
Izmir Il Özel Idaresi’ne Özürlü Personel
30.07.2008
Defterdar Yardimciligi Sinavi
25.02.2008
EMemleketim.Com vatandaşların kamu hizmetine sunulmuş olan e-hizmetlere kolay ulaşmaları amacıyla
kişisel özverilerle oluşturulmuştur ve Resmi Kurumlar ile doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır
EMemleketim.com © 2010 | Reklam | Sitene Ekle

Ekoorganik    Teknik Sözlük    Sağlık Rehberi